KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

İNTERNET İLETİŞİM FORMU İÇİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Malkan Makina San. ve Tic. A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile internet sitesi üzerinden iletişime geçen kişilerin: işyeri adı ve unvanı, adı-soyadı, telefon numarası, fax numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayet takibi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen otomatik yollarla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Malkan Makina San. ve Tic. A.Ş.’nin Küçükköy, Karayolları Mahallesi, 559. Sokak, No:16 34255 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da pazarlama@malkan.com.tr adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

malkan imza

Malkan Ütü ve Pres Makineleri